Usluge

Svakom klijentu pristupamo sa posebnom pažnjom kako bi ukazali na upravljanje prihodima i posebno troškovima, kroz izvješćivanje i savjetovanje, a u cilju što veće poslovne koristi za našeg klijenta.


Izvještavanja

Zakonom je propisana određena vrsta i dinamika izvještavanja, no različiti izvještaji mogu poslužiti i za ispravno i pravovremeno donošenje poslovnih odluka.

Izrade računovodstvenih politika, sukladno zakonskim odredbama i obvezama
Zakonsko izvještavanje (trenutno na kvartalnoj ili godišnjoj osnovi) u skladu sa Zakonom o računovodstvu i drugim primjenjivim propisima. Ove usluge uključuju pripremu financijskih izvještaja i bilješki uz financijske izvještaje, te predaju nadležnim tijelima
Izvještavanje menadžmenta na mjesečnoj osnovi ili prema dogovoru u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima
Izrade i provjere kreditnih upitnika te komunikacija s bankama
Izrada dokumentacije za potrebe leasing kuća (operativni,financijski leasing)

U slučaju specifičnih zahtjeva kod vrste i sadržaja izvještavanja, možemo se prilagoditi očekivanjima klijenata.


Usluge obračuna plaća

Usluge obračuna plaća obavljamo u skladu sa propisima o porezu na dohodak i drugim propisima koji uređuju područje plaća i ostalih osobnih primanja te obveznih doprinosa iz i na plaće u Republici Hrvatskoj na način i u rokovima koji zadovoljavaju zakonske propise koji uređuju ovaj dio poslovanja.

Obračun mjesečne plaće za svakog zaposlenika, premija (bonusa) odnosno dodataka na plaću, poreza, prireza i obveznih doprinosa te obustava i naknada umjesto plaća kao i refundacija naknada te ostalih primanja koja imaju obilježje dohotka od nesamostalnog rada (bolovanja,godišnjih odmora)
Obračun autorskih honorara, naknada po ugovorima o djelu, ugovorima studentskog servisa, naknada članovima nadzornih odbora
Izrada isplatnih lista i naloga za doznake u korist računa radnika, kao i naloga za doznake koje se odnose na poreze i doprinose iz i na primanja
Izrada i dostava rekapitulacije uplata na tekuće račune radnika, pojedinačnih naloga za plaćanje i datoteka za unos u e bankarstvo (ili alternativno plaćanje Internet bankarstvom temeljem posebnog ovlaštenja i punomoći)
Izrada zahtjeva za povrat isplaćenih plaća za vrijeme bolovanja
Priprema i slanje JOPPD obrasca putem e porezne
Popunjavanje svih zakonom propisanih obrazaca i izvještaja te elektronsko slanje nadležnim institucijama
Priprema pojedinačnih godišnjih izvješća o isplati plaće (IP obrazac za djelatnike) i potvrda o isplaćenim drugim dohotcima baza podataka sa svim uplatama i obračunima po zaposleniku ili primatelju drugog dohotka
Priprema temeljnica i naloga za knjiženje u računovodstvu
Vođenje matične knjige radnika/evidencija o radnicima
Prijava klijenata i zaposlenika klijenata u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje-putem aplikacija e mirovinsko i e zdrastveno.


Poslovno savjetovanje i izrada poreznih prijava

Savjetovanje poduzetnika u vezi poreznih pitanja, davanje uputa i optimalnih rješenja u pojedinim slučajevima

Priprema i izrada propisanih poreznih obračuna i godišnjih poreznih prijava- za porez na dodanu vrijednost, posebne poreze, porez na dohodak, porez na dobit Sudjelovanje u zastupanje poduzetnika pred nadležnim organima Ministarstva financija Republike Hrvatske,pomoć pri izradi prigovora i potrebnih obrazloženja, dopunskih izvještaja i slično.


Računovodstvene i administrativne usluge

Kako bi pravne osobe mogle poslovati i djelovati u okviru zakonskih propisa, uredno vođenje poslovnih knjiga je nužno po sili zakona ali ujedno i radi uspješnog vođenja poslovanja te donošenja kvalitetnih poslovnih odluka.

Inicijalna uspostava poslovnih knjiga i računskog plana
Vođenje glavne knjige, salda-konti kupaca i dobavljača, analitike osnovnih sredstava i obračuna amortizacije, blagajničko poslovanje
Izrada dokumentacije, knjiženje transakcija i unos podataka u računovodstveni program (ulaznih i izlaznih računa, bankovnih izvoda)
Usklađivanja kupaca i dobavljača (salda conti)
Obračun i sastavljanje prijava poreza na dodanu vrijednost, poreza na dobit, poreza po odbitku, posebnih poreza i trošarina te ostalih poreza i zahtjeva priprema i predaja zakonskih izvještaja prema državnim institucijama (Porezna uprava, HZZO, HZMO, Regos, Fina, HNB, Hanfa)
Unos podataka u internet bankarstvo i provođenje naloga za plaćanje
Podrška tijekom poreznih i drugih nadzora i revizija (sudjelovanje s ovlaštenim predstavnikom klijenta pred nadležnim poreznim i financijskim tijelima, kada je to potrebno u svrhu tumačenja i obrazloženja proizašlih iz usluga koje pružamo).


U slučaju specifičnih zahtjeva, uslugu možemo prilagoditi potrebama i očekivanjima klijenta.

Dođite do nas !


Posjetite nas sa povjerenjem u našem uredu u Vukovarskoj 254/1.

Go to contact